Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

 

Ergebnis der Suche nach: idn=1127190172Treffer 1 von 1 < < > <Artikel
Link zu diesem Datensatz http://d-nb.info/1127190172
Titel Metabolic map of mature maize kernels / by Jun Rao, Fang Cheng, Chaoyang Hu, Sheng Quan, Hong Lin, Jing Wang, Guihua Chen, Xiangxiang Zhao, Danny Alexander, Lining Guo, Guoying Wang, Jinsheng Lai, Dabing Zhang, Jianxin Shi
Person(en) Rao, Jun (Verfasser)
Cheng, Fang (Sonstige)
Hu, Chaoyang (Sonstige)
Quan, Sheng (Sonstige)
Lin, Hong (Sonstige)
Wang, Jing (Sonstige)
Chen, Guihua (Sonstige)
Zhao, Xiangxiang (Sonstige)
Alexander, Danny (Sonstige)
Guo, Lining (Sonstige)
Wang, Guoying (Sonstige)
Lai, Jinsheng (Sonstige)
Zhang, Dabing (Sonstige)
Shi, Jianxin (Sonstige)
Organisation(en) SpringerLink (Online service) (Sonstige)
Umfang/Format Online-Ressource : online resource.
Persistent Identifier URN: urn:nbn:de:1111-201703088959
DOI: 10.1007/s11306-014-0624-3
URL http://dx.doi.org/10.1007/s11306-014-0624-3
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 2014
Sprache(n) Englisch (eng)
Beziehungen In: Metabolomics (Bd. 10, 29.1.2014, Nr. 5, date:10.2014: 775-787)
Sachgruppe(n) 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin

Online-Zugriff Archivobjekt öffnen
Treffer 1 von 1
< < > <


E-Mail-IconAdministration